The film below looks at the background of the glen and the wider environment in which it sits.

Reforesting Glen Lochay

Chunna' mi na gleanntan

I saw the glens

'S na beanntaichean a b' aithne dhomh:

The mountains I knew so well

B' e sin an sealladh eibhinn

That was a wonderful sight,

Bhi 'g imeachd air na sleibhtean,

To be treading upon the hillsides,

'N uair bhiodh a' ghrian ag eirigh,

When the sun was rising,

'S a bhiodh na feidh a' langanaich.

and the deer were bellowing.


Ceud Deireannach nam Beann,
Duncan Bàn MacIntyre